სულხან-საბა ორბელიანი

 • მეფე ხორასანისა
 • ხარბი გლახაკი
 • ძუნწი ვაჭარი
 • ცხრილიანი კაცი
 • უგნური მცურავი
 • უბედური დიდვაჭარი
 • საჭურისი ალაბიდამ
 • ინდოეთ მეფე და ვაზირნი
 • ჯოჯოხეთში დაუტევნელი
 • ბერი და ყრმა
 • უტკბესი და უმწარესი
 • დუკა და აზნაური
 • მეფე და მხატვარი
 • ქურდი მკერვალი
 • ორი მოლა
 • მოძღვარი მელი
 • ოთხი ყრუ
 • მთიული და კაკლის ხე
 • სოფლის მაშენებელი
 • უსამართლო შირვან–შაჰ
 • ენით დაკოდილი
 • მეფე და ავსიტყვა კაცი
 • ხალიფა და არაბი
 • უნაღვლოთა მძებნელი
 • მეფე არაბეთისა
 • ქობულეთის მეფის ძე
 • რომაელი კაცი
 • გრანდუკას შვილი
 • კეისრის სპასპეტი
 • ქვის მთლელი
 • დიდვაჭარი სპარსი
 • ვლახეთის სპარსი
 • ვლახეთის მეფის ძე
 • ბუღდანელი დიდებული
 • ქოსა და ყადი
 • ძალა ერთობისა
 • ნალბანდი მგელი
 • ქურდის მემკვიდრე
 • მაოხრებელი მკვდარი
 • სადაფი და კირჩხიბი
 • მეხილე და მწყემსი
 • ძუნწი და ოქრო
 • დიდვაჭარი და მისი ძე
 • მეფე და მისი სამი ძე
 • ორნი ძმანი
 • ორმოში ჩაგდებული მეფე
 • აქლემი და ვირი
 • მეფე და სიკვდილი
 • ღვინის ძალა
 • უნებლიე მკითხავი
 • ცრუ და უმეცარი
 • სამნი ამხანაგნი
 • თვალხილული და უსინათლო
 • ვირი, ვეფხი, მგელი და მგელი
 • მეფე და დალაქი
 • მხვნელი, ფეიქარი და მკერვალი
 • მგელი, თხა და თივა
 • სამნი ცოლ–ქმარნი და მდინარე
 • მოჩინარნი ძმანი
 • მღმერთობელი მეფე და მისი ვაზირი
 • კუ და მორიელი
 • ბრძენი და მდიდარი
 • მეპატრონე და მემარნე
 • მკალავი და ვირი
 • ქრისტიანი და ურია
 • დარბანდელნი მთიბავნი
 • გილანელი მოლა
 • ორი მდიდარი
 • მელი და წერო
 • ყადი და ეშმაკი
 • მჭედელი და ეშმაკები
 • სპარსი და ინდო
 • ყარყატის თავგადასავალი
 • ფილოსოფოსნი
 • დათვი და მონადირენი
 • ობოლი და მისი დედა
 • მეფე და მჭედელი
 • უმეცარი დალაქი
 • იტალიელი მხატვარი
 • მოშურნე რძალი
 • პურის პურით ჭამა
 • წაჯე–უკუჯექის ცეცხლი
 • თავში სპილენძის ჩამდგმელი
 • მკლავის გახსნით მკურნალი
 • ვირის წვივის ჩამდგმელი
 • ბრძენი მკურნალი
 • მეფე და აქიმი
 • პირდაქცეული ბმოს მკურნალი
 • ქირმან შაჰის ძე
 • საგათის მკურნალი
 • მტერობით განკურნებული
 • სოკოს მკურნალი
 • ლოდის დამგორებელი
 • ორი პურით მასპინძლობა
 • ჯიზი–გურგენ
 • შავარდენი და წერო
 • ბრმა ავაზი
 • ბზიკის მწვრთნელი
 • მათრახიანი ხოხობი
 • თავტაფიანნი
 • ბნელეთისა პირსა მსახლობელი კაცი
 • აბდულ–აზიმ დავრიში
 • მისანი ყვავი
 • ცოცხლად დამარხული და უსახოდ დიდი ადამიანები
 • ინდოელი ჯამბაზები
 • თუნჯარელი მეტილისმენი
 • გრძნეული აქიმი
 • გლახაკი და ფლური
 • ორნი მომტერენი
 • უსაქმო კაცი
 • კაცი და გველი
 • კეთილი გველი
 • გლახა და მდიდარი
 • მოხერხებული არაბი
 • ჭაბუკი და მეკობრენი
 • დიდვაჭარი და მეფუნდუკე
 • სამნი ბრმანი
 • მაგისტროსი კეისარი
 • მეფე ანაკოფიისა
 • თათვალი
 • სალამანდრა
 • სამნი ამხანაგნი
 • გლახაკი და ქილა ერბო
 • ორი დავრიში და შაჰი
 • გლეხი და სამი გველი
 • სამნი ძმანი
 • გრძნეული ცოლის პატრონი
 • მეცნიერი აქიმი
 • ანჩხლი ცოლის პატრონი
 • თხა და მელი
 • მუშა კაცი და ბედი
 • მეფე და მებაღე
 • განშორებული და მარტვილი
 • კატის გაზრდილი ლომი
 • მოტირალი და მოცინარი
 • მელი და მწევარნი
 • ვირად ცნობილი ყადი
 • ვირი, კაჭკაჭი და მგელი
 • ორნი ამხანაგნი და დათვი
 • ყაზან–შაჰ და მისი ცოლი
 • მეფის ანდერძი
 • ბროწეულის წვენი
 • ყასაბი და მყიდველი
 • ქაჯთა შემპყრობელი
 • მავალი გლახაკი
 • სანთლით საძებარი მოურავი
 • ძაღლები და მგელი
 • დიდვაჭარი და მტრედი
 • მეფე და მისი შვილი
 • ქორი, იხვი და კაკაბი
 • იხვი და მყვარი
 • აქიმი და ორი სნეული
 • მოყვარული ცოლ–ქმარნი
Create your website with WordPress.com
დაიწყე
<span>%d</span> bloggers like this: